netkreds logo

Standardforretningsorden for kredsbestyrelser i Dansk Blindesamfund

Idet standardvedtægter for kredse vedtaget på Hovedbestyrelsens møde 2. – 4. november 2012 er gældende, herunder bestemmelser for bestyrelsens arbejde mv. jf. § 4, gælder følgende forretningsorden for kredsbestyrelsen i XX kreds for dens arbejde:

1. Formanden og, i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder og forestår herunder fremlæggelse af de sager, som bestyrelsen skal behandle. 2. Den person, som efter konstituering er udpeget som sekretær, udarbejder et referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne enten som et beslutningsreferat eller på anden måde efter nærmere afgørelse truffet af bestyrelsen.

3. Et referat rundsendes senest 10 dage efter et bestyrelsesmøde med angivelse af et tidspunkt, hvor eventuelle rettelser eller tilføjelser skal meddeles. Disse skal indarbejdes i referatet, og det endelige referat skal herefter konfirmeres på det følgende bestyrelsesmøde.

4. Referater kan udfærdiges i sortskrift (håndskrift eller elektronisk) eller i punktskrift. Det skal dog sikres, at referater altid udfærdiges i en form, således at det kan rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse i overensstemmelse med regler i stk. 3. Såfremt der er behov herfor, skal der træffes aftale med kredsens revisor, såfremt der af dokumentationsmæssige årsager skal sikres, at et referat i punktskrift kan reproduceres og danne nødvendig dokumentation for dispositioner, som revisionen skal bruge.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

6. Reglerne om beslutninger og afstemninger som er fastsat i standardvedtægterne for kredse, § 2, stk. 8, er gældende, med de modifikationer, som naturligt følger af bestyrelsesarbejdet.

7. På det første møde efter generalforsamlingen i kredsen træffes beslutning, om de valgte suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøder. Såfremt det besluttes, at de kan deltage, gælder det, at de har taleret, kan stille forslag, men ikke har stemmeret.

8. Møder i bestyrelsen afholdes så vidt muligt en gang om måneden.

9. Formanden udarbejder i samarbejde med sekretæren en dagsorden for mødet og tilstræber så vidt muligt at udsende det til bestyrelsens medlemmer sammen med relevante bilag senest 3 dage inden mødet.

10. Bestyrelsen kan beslutte, at der nedsættes udvalg, som kan behandle, forberede og fremlægge bestemte typer sager, eksempelvis vedr. medlemsarrangementer, legatansøgninger, økonomistyring.