netkreds logo

Standardvedtægter for kredse i Dansk Blindesamfund.

Indhold:

Kredsgrænser 1

Ordinær kredsgeneralforsamling. 2

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling. 4

Kredsbestyrelsen. 7

Lokalafdelinger 7

Konsulentvirksomhed. 9

Lokalt informationsarbejde. 10

Lokalt DH-samarbejde. 10

Bilag: 12

Under henvisning til vedtægternes § 6, stk. 7, gælder følgende standardvedtægter for kredse i Dansk Blindesamfund.

Kredsgrænser

§ 1. Kredsen dækker en eller flere kommuner. Ved fastlæggelsen af kredsgrænserne skal der tages udgangspunkt i trafikale og geografiske hensyn. Der må ikke være flere kredse i en kommune.

Stk. 2. Et ønske om ændring af kredsgrænser drøftes i en forhandling mellem forretningsudvalget og de berørte kredsbestyrelser. Initiativet til sådanne forhandlinger kan tages af såvel forretningsudvalget som af kredsbestyrelsen.

Stk. 3. Hvis der opstår ønske om opdeling af en kreds i flere kredse, skal der foretages en vurdering af de nye kredses bæredygtighed. I en sådan vurdering kan indgå forhold som medlemstal, hidtidigt aktivitetsniveau og erfaringer fra lokalafdelinger. Derudover skal det dokumenteres, at der er et flertal for kredsopdelingen blandt medlemmerne i de nye kredse.

Stk. 4. Ændringer af kredsgrænser godkendes af hovedbestyrelsen.

Ordinær kredsgeneralforsamling

§ 2. Der afholdes ordinær kredsgeneralforsamling hvert år i tiden 1. april til 30. juni. Alle medlemmer, som er bosat i kredsen på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har valgret og er valgbare.

Stk. 2. Kredsgeneralforsamlingen behandler og afgør lokale anliggender. Forslag, der går herudover kan, efter drøftelse på kredsgeneralforsamlingen, indsendes til forretningsudvalget, der drager omsorg for den videre behandling.

Stk. 3. Indkaldelse og dagsorden til ordinære kredsgeneralforsamlinger bringes i medlemsbladet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

1: Valg af stemmetællere og dirigent.

2: Godkendelse af dagsorden.

3: Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5: Indkomne forslag:

A: Lokale forslag.

B: Landsdækkende forslag.

6: Valg.

7: Orientering om landsforeningens virksomhed.

8: Eventuelt.

Stk. 6. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen og afgår på skift.

Stk. 7. Et medlem kan skriftligt, over for kredsformanden eller et andet medlem af kredsbestyrelsen, tilkendegive, at vedkommende er villig til at kandidere til et valg med angivelse af, hvilke poster vedkommende kandiderer til. Kun fremmødte medlemmer kan udøve deres stemmeret. Der kan derfor ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 8. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. I tilfælde af at der ved besættelse af en post opstiller mere end to kandidater, skal der i tilfælde af stemmelighed mellem de to kandidater, der fik flest stemmer gennemføres omvalg mellem disse. I tilfælde af stemmelighed ved denne afstemning afgøres valget ved lodtrækning.

Alle andre beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed ved sådanne afstemninger bortfalder forslaget.

Kredsformanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er disponibelt.

Stk. 9. Et af Forretningsudvalgets medlemmer deltager i kredsgeneralforsamlingen. Det pågældende medlem aflægger beretning om landsforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmet har taleret i spørgsmål, som ikke udelukkende har karakter af kredsanliggender. Skønner forretningsudvalgsmedlemmet, at en vedtagelse skal forelægges for Hovedbestyrelsen, jf. stk. 10, er forretningsudvalgsmedlemmet forpligtet til at gøre kredsgeneralforsamlingen opmærksom herpå. Ved behandlingen af lovforslag yder forretningsudvalgsmedlemmet med dirigentens tilslutning fornøden teknisk vejledning.

Stk. 10. Hvad der vedtages på en kredsgeneralforsamling, skal senest 14 dage efter indsendes til forretningsudvalget. Skønner forretningsudvalget, at det vedtagne strider mod foreningens interesser, forelægges sagen for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen behandler sagen og kan omstøde vedtagelsen.

Stk. 11. Referatet af kredsgeneralforsamlingen godkendes ved underskrift af mødets dirigent, samt ved kredsformandens underskrift, efter at referatet har været forelagt for kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen påser, at referatet afspejler mødets forløb, og at dette gengiver trufne beslutninger og valg. Efter at være underskrevet, som anført, fremsendes referatet til Forretningsudvalget senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. Kredsformanden sørger for at oplyse medlemmerne om, at referatet er tilgængeligt.

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling.

§ 3. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, såfremt:

A) Et flertal af kredsbestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller

b) 10 procent af kredsens medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 2. En beslutning eller et ønske om ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal ledsages af skriftlig og motiveret dagsorden.

Stk. 3. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling kan indkaldes ved brev eller ved opslag i Medlemsbladet. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling skal afholdes senest en måned efter beslutningen eller ønskets modtagelse.

Stk. 4. Kredsformanden eller, i dennes fravær, næstformanden åbner mødet og leder valget af stemmetællere og dirigent.

Stk. 5. Et af Forretningsudvalgets medlemmer deltager i den ekstraordinære kredsgeneralforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmet giver på mødet fornøden vejledning om gældende praksis på det område, der er til behandling på mødet.

Stk. 6. Reglerne i § 2, stk. 10 og 11, gælder også for ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger.

Kredsbestyrelsen

§ 4. Kredsens virksomhed ledes af en kredsbestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer. Desuden vælges indtil 3 suppleanter. Kun medlemmer af foreningen bosiddende i kredsen kan være medlem af kredsbestyrelsen. Beslutning om antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer ud over formand og kasserer samt antallet af suppleanter træffes af kredsgeneralforsamlingen.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær og kan udarbejde en forretningsorden, som er gældende fra det tidspunkt, hvor kredsbestyrelsen endeligt har godkendt denne.

Stk. 3. Såfremt et medlem af kredsbestyrelsen udtræder af denne i valgperioden, indtræder den på kredsgeneralforsamlingen valgte førstesuppleant straks i kredsbestyrelsen indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor valg finder sted. Kredsbestyrelsen træffer herudover selv beslutning om suppleanternes inddragelse i arbejdet.

Stk. 4. Ved formandens forfald overtages funktionen af næstformanden. Såfremt en kredsformand afgår i valgperioden, konstitueres næstformanden straks i dennes sted og fungerer indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor valg finder sted.

Stk. 5. Såfremt en kredskasserer afgår i en valgperiode, vælger bestyrelsen en midlertidig kredskasserer enten i eller uden for bestyrelsen. Pågældende skal være medlem af foreningen og bosiddende i kredsen. Valg af kredskasserer foregår på førstkommende kredsgeneralforsamling. I særlige tilfælde kan landsforeningen være behjælpelig med kassererfunktionen.

Stk. 6. Såfremt kredsformanden er forhindret i at deltage i et møde i hovedbestyrelsen, kan kredsbestyrelsen vælge at lade sig repræsentere ved et andet medlem af kredsbestyrelsen.

Stk. 7. Formanden har pligt til at orientere løbende om arbejdet i hovedbestyrelsen. Formanden refererer endvidere under hensyntagen til sin diskretionspligt om arbejdet i hovedbestyrelsens udvalg og i forretningsudvalget.

Stk. 8. Formanden varetager kredsens interesser og leder dens virksom­hed i samråd med den øvrige bestyrelse. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og kredsgeneralforsamlinger.

Stk. 9. Kredsen tegnes i øvrigt af formand og kasserer i forening, men kredsbestyrelsen kan dog fastsætte særlige regler vedrørende dispositionsret og udbetalingsret. Disse regler skal i givet fald fremgå af referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde.

Stk. 10. Kredsbestyrelsen kan uden kredsgeneralforsamlingens samtykke anvende beløb op til og med kr. 50.000 ved enkeltsager.

Stk. 11. Kredsbestyrelsen har pligt til at udarbejde og opbevare referater fra såvel kredsgeneralforsamlinger som bestyrelsesmøder. Personsager skal anonymiseres. Referater offentliggøres i overensstemmelse med kredsbestyrelsens beslutning.

Stk. 12. Kredsbestyrelsen har pligt til at holde medlemmerne løbende orienteret om foreningens arbejde gennem afholdelse af medlemsmøder og udsendelse af skriftlig information i et egnet medie.

Stk. 13. Kredsformanden deltager i det årlige regionsmøde, jf. vedtægternes § 7. Kredsbestyrelsen udpeger en stedfortræder, som deltager i regionsmødet ved kredsformandens forfald.

Stk. 14. Kredsbestyrelsen er underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Kredsregnskaber

§ 5. Kredsens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Kassereren fører kredsens regnskab i henhold til foreningens vedtægter og efter bestyrelsens anvisninger. Kredsregnskaberne opstilles i overensstemmelse med retningslinjerne i bilaget til standardvedtægten.

Stk. 3. Kassereren kvitterer for alle kredsens tilkommende beløb.

Stk. 4. Så hurtigt som muligt efter regnskabsafslutningen og senest 2 1/2 måned ind i det nye regnskabsår skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab indsendes til forretningsud­valget.

Stk. 5. Kredsens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Lokalafdelinger

§ 6. Kredsbestyrelsen kan beslutte, at et område af kredsen kan etableres som en lokalafdeling, som kan dække en større eller mindre del af kredsen, men lokalafdelingens afgrænsning skal altid følge markerede administrative grænser, f. eks. kommunegrænser eller postdistrikter, der afgrænser et bydelsråd, et socialcenter eller plejedistrikt indenfor en kommune.

Stk. 2. Alle Dansk Blindesamfunds medlemmer inden for lokalafdelingens område er medlemmer af lokalafdelingen.

Stk. 3. Kredsbestyrelsen skal beskrive nøjagtigt på hvilke områder, der gives kompetence til lokalafdelingens bestyrelse, herunder i hvilket omfang lokalafdelingens bestyrelse kan forhandle med kommunale eller andre myndigheder, og i hvilket omfang lokalafdelingen for egne midler kan afholde aktiviteter og møder.

Stk. 4. Inden forløbet af 2 måneder efter kredsens ordinære generalforsamling skal lokalafdelingen afvikle sin generalforsamling, hvor lokalafdelingens bestyrelse vælges. På denne generalforsamling har alle Dansk Blindesamfunds medlemmer, bosat i lokalområdet på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, valgret og er valgbare.

Stk. 5. Lokalafdelingens bestyrelse består af 3 eller 5 medlemmer. Lokalafdelingens bestyrelse konstituerer sig selv og kan i samarbejde med kredsbestyrelsen udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen er gældende fra det tidspunkt, hvor kredsbestyrelsen endeligt har godkendt denne. Lokalafdelingens bestyrelse er underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Stk. 6. Såfremt lokalafdelingens bestyrelse ikke er repræsenteret i kredsbestyrelsen har lokalafdelingen ret til at lade sig repræsentere med en person ved kredsbestyrelsesmøder. Denne repræsentant har taleret men ikke stemmeret og er ligesom kredsbestyrelsen underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Stk. 7. Lokalafdelingen skal have økonomiske midler stillet til rådighed af kredsbestyrelsen. Tilvejebringelse af andre økonomiske midler til lokalafdelingen skal altid aftales med kredsbestyrelsen.

Stk. 8. Lokalafdelingens regnskabsår følger Dansk Blindesamfunds regnskabsår. Lokalafdelingens regnskab skal godkendes af kredsbestyrelsen og indgår herefter i kredsens samlede regnskab.

Stk. 9. Nedlæggelse af en lokalafdeling kan besluttes af kredsbestyrelsen. En sådan beslutning kan dog først gennemføres efter at beslutningen er blevet drøftet på lokalafdelingens generalforsamling. Lokalafdelingens eventuelle formue på opløsningsdagen indgår i kredsens regnskab.

Konsulentvirksomhed

§ 7. Kredsbestyrelsen skal samarbejde med den/de konsulenter, der er tilknyttet kredsens område.

Stk. 2. Konsulenterne skal deltage i 2 kredsbestyrelsesmøder om året og skal have tilsendt referater fra alle kredsbestyrelsesmøder. Kredsformanden kan supplere med ekstramøder.

Giver konsulenternes arbejde anledning til, at der skal igangsættes politiske initiativer lokalt, drager konsulenterne, eventuelt i samarbejde med regionskonsulenten, omsorg for, at kredsformanden bliver grundigt orienteret. Eventuelle videre handlinger og initiativer gennemføres herefter i henhold til kredsformandens og bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Konsulenterne ansættes af Dansk Blindesamfund centralt og tilknyttes en kreds. Kredsbestyrelsen i det område, hvor der skal ansættes en konsulent, skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget sammen med regionskonsulenten for det pågældende område.

Stk. 4. Afskedigelse af en konsulent kan finde sted efter samråd med kredsbestyrelsen.

Lokalt informationsarbejde.

§ 8. Det lokale og regionale informationsarbejde koordineres af kredsformændene i en region. Kredsformændene afholder mindst ét møde årligt herom, jf. vedtægternes § 7.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen har ansvar for informationsopgaven i kredsen og træffer selv beslutning om tilrettelæggelsen.

Stk. 3. Det lokale og regionale informationsarbejde sker efter retningslinjer, fastsat af hovedbestyrelsen.

Lokalt DH-samarbejde

§ 9. Kredsbestyrelsen skal arbejde for, at Dansk Blindesamfund er repræsenteret i de lokale DH-afdelinger i kredsens område. Kredsbestyrelsen vælger repræsentanterne.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen har ansvar for indstilling til DH-afdelingerne om kandidater fra Dansk Blindesamfund til kommunale råd, nævn og udvalg.

Stk. 3. Kredsbestyrelsen orienterer Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg om kredsens repræsentation i DH-afdelinger, herunder lokalafdelingers forretningsudvalg samt om repræsentation i kommunale råd, nævn og udvalg, hvor valg er sket efter indstilling fra kredsen.

Stk. 4. Kredsbestyrelsen og Dansk Blindesamfunds repræsentanter i DH’s lokalafdelinger og medlemmer af lokale råd, nævn og udvalg efter indstilling fra DH har pligt til gensidigt at holde hinanden løbende orienteret om arbejdet. Samme personkreds er ligeledes forpligtet til i så vid udstrækning som muligt at deltage i lokale arrangementer, hvor foreningspolitiske samt andre politiske spørgsmål drøftes.

Stk. 5. Kredsformanden sikrer, at der i forbindelse med aflæggelse af beretning på de årlige kredsgeneralforsamlinger orienteres om det lokale DH-arbejde.

Standardvedtægterne er godkendt på Hovedbestyrelsens møde den 2.-4. november 2012.


Bilag:

Retningslinier for opstilling af kredsregnskaber

Resultatopgørelse.

1/1 - 31/12-

                                                                                                                    sidste år

Note                      Indtægter:

1                           Kontingenter         (medl. tal)                            xxx

Bidrag og gaver under

kr. 10.000,00                                                  xxx

2                           Bidrag og gaver over

kr. 10.000,00                                                  xxx

3                           Indsamlinger o.lign.                                           xxx

Tilskud fra hovedforeningen              xxx

4                           Renter                                                              xxx

Indtægter i alt                                          xxxx

Udgifter.

5                           Kredsbevillinger og

andre ydelser                                                  xxx

6                           Omsorgsarbejde og

klubvirksomhed                                 xxx

7                           Udflugter, fester m.m.                         xxx

8                           Honorarer                                                         xxx

9                           Møder                                                               xxx

10                         Kontorhold                                                        xxx

Revision                                                                        xxx

11                         Underskud ejendomme/

dagcentre m.m.                                 xxx

12                         Andre udgifter                                                   xxx         

        Udgifter i alt                                           xxxx

        Kursgevinster/tab                                            xxx

        Årets resultat                                                  xxx

Balance.

                                                                                                                                                 sidste år

Note                      Aktiver.

13                         Likvide beholdninger                          xxx

14                         Værdipapirer                                                     xxx

15                         Tilgodehavender                                xxx

16                         Andre aktiver                                                    xxx

Aktiver i alt                                                      xxxx

Passiver.

17                         Kreditorer                                                                        xxx

Prioritetsgæld                                                 xxx

Egenkapital:

Saldo pr. 1/1                             xx

+ ejendom værdi        xx

over/underskud          xx           xxx

Passiver ialt                                            xxxx


Resultatopgørelse.

Indtægter.

1                           Kontingenter.

Herunder oplyses medlemstal pr. 31/12 (oplyses fra hovedforeningen). Der er ingen relation mellem medlemstal og total kontingentbeløb.

2                           Bidrag og gaver over kr. 10.000,00

Specificeres med navne på givere.

3                           Indsamlinger.

Navn på indsamlingen.

Samlede indtægter med fradrag af udgifter vises i note.

      

4             Renter.

Renter medtages efter forfaldsprincippet.

Udgifter.

5                           Kredsbevillinger og andre ydelser til medlemmer.

Note der omfatter julehjælp, div. gaver, flytteudgifter, hjælpemidler m.m.

6                           Omsorgsarbejde og klubvirksomhed.

Udgifter med fradrag af tilskud fra kommuner samt deltagerbetaling der skal refunderes af hovedforeningen.

7                           Udflugter, fester o.lign.

Hvert arrangement opstilles i note med angivelse af de samlede udgifter med fradrag af de samlede indtægter, evt. deltagerbetaling oplyses.

8                           Honorarer

Note:

Sekretærer

Andre honorarer

9                           Møder

Kredsgeneralforsamling.

Medlemsmøder: Lokaleleje, rejseudgifter, fællesspisning med fradrag af deltagerbetaling.

Bestyrelsesmøder.

Andre møder.

10                         Kontorhold.

                             Telefon.

Porto.

Øvrige.

11                         Underskud ejendomme/dagcentre m.m.

De enkelte indtægts- og udgiftsposter specificeres i note.

Eksempel:

                                                         

Udgifter:

                                                          husleje

                                                                                       materialer

inventar

kørsel

kontorhold

diverse

Indtægter:

tilskud kommuner

kontingenter

salg af materialer

diverse

12                         Andre udgifter.

Her specificeres f.eks. udgifter til kredsmedlemsblade, repræsentation og ikke dækkede udgifter som har været i mellemregning med hovedkassen (anfør udgiftsår).


Balance

Aktiver.

13                         Likvide beholdninger.

Kasse

Giro

Bank

14                         Værdipapirer.

Obligationer

Aktier

Pantebreve

Beholdningerne opgøres til kursværdi.

15                         Tilgodehavender.

Tilgodehavender opføres hver for sig.

Kredsens mellemregning med hovedforeningen vedr. kulturelle udgifter vises her.

Forudbetalinger til juleblade og indsamlinger opføres her.

16                         Andre aktiver.

Udlån til medlemmer.

Ejendommens værdi.

Inventar.


Passiver.

17                         Kreditorer.

Kreditorer specificeres i store træk.

Kredsens mellemregning med hovedforeningen vises særskilt.

                             Yderligere bemærkninger.

Et eksemplar af retningslinierne skal bero hos kredsens revisor.

Regnskabet opstilles med resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 samt balance pr. 31/12.

Der kan oprettes noter til regnskabet efter behov, dog således at specifikationsgraden giver et retvisende

billede af årets aktiviteter.

For regnskabspligtige fonde efter Fondsloven opstilles resultatopgørelse samt balance.

Regnskab, underskrevet af kredsfor-

mand og kredskasserer med tilhørende revisions-

protokol underskrevet af den samlede bestyrelse, indsendes til hovedforeningen senest den 15/3. Samtidig indsendes elektronisk medie af begge dele.

Det skal endelig for fuldstændighedens skyld bemærkes at honorarer til formand, kasserer samt seende assistance for disse dækkes af hovedforeningen og er derfor ikke anført i note 8.